Find Doctor


Dr. Akshay Shah

Consultant -
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Anupama Borkar

Consultant, Medical Oncology -
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. G. N. Mahapatra

Consultant, Nuclear Medicine
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. H. M. Bhathena

Consultant, Onco Surgery
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Kamran Khan

Consultant, Onco Surgery
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Nilesh Lokeshwar

Consultant, Medical Oncology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. P.Jagannath

Consultant, Onco Surgery
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Prashant Mullerpatan

Consultant, Onco Surgery
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. S. H. Advani

Sr. Consultant, Medical Oncology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Sanjeev Karmarkar

Consultant, Medical Oncology
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Satish Rao

Consultant, Onco Surgery
S. L. Raheja Hospital, Mahim

Dr. Tanveer Abdul Majeed

Consultant, Onco Surgery
S. L. Raheja Hospital, Mahim